logo_mantelzorg_cadeaukaart

Algemene voorwaarden

Mantelzorg Cadeaukaart is ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd door Groupcard te (1431 GZ) Aalsmeer aan Witteweg 4a deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52145794.

Wanneer de Consument gebruik maakt van de website www.mantelzorgcadeaukaart.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die Mantelzorg Cadeaukaart stelt aan het gebruik van de site.

Definities:

– Organisator: Mantelzorg Cadeaukaart; die een dienst voor het (online) besteden van de lokale cadeaukaart (lokale (digitale) cadeaubon) exploiteert via www.mantelzorgcadeaukaart.nl.
– Acceptanten: de contractuele wederpartijen (de Lokale Helden) van de Organisator die de lokale cadeaukaart in samenwerking met Mantelzorg Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor minimaal € 10 en maximaal  € 150. Dit bedrag staat als tegoed op de betreffende lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart. De Acceptanten (lokale ondernemers, winkels, horecagelegenheden; restaurants, cafés etc. in de gemeente van de lokale cadeaukaart) staan op de website van de lokale cadeaukaart genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
Mantelzorg Cadeaukaart wordt digitaal uitgegeven door Mantelzorg Cadeaukaart, door middel van een e-mail voorzien van unieke code op het door de Consument ingevoerde E-mailadres. De Houder van de Mantelzorg Cadeaukaart / lokale cadeaukaart heeft het recht het bedrag dat op de Mantelzorg Cadeaukaart / lokale cadeaukaart staat te besteden bij de daarvoor aangesloten Lokale Helden (Acceptanten), dan wel te besteden op de online webshop van de lokale cadeaukaart.
– Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via www.mantelzorgcadeaukaart.nl Mantelzorg Cadeaukaart aankoopt.
– Houder: een Consument die houder is van een lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart.
– Website: De website www.mantelzorgcadeaukaart.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.mantelzorgcadeaukaart.nl. betreffende Mantelzorg Cadeaukaart op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Mantelzorg Cadeaukaart betreffende lokale cadeaukaart.
1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart.
1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument de Mantelzorg Cadeaukaart ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de Website; www.mantelzorgcadeaukaart.nl.
1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.
1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Gebruik van Mantelzorg Cadeaukaart

2.1 De Mantelzorg Cadeaukaart is te verkrijgen via de website; www.mantelzorgcadeaukaart.nl. Er zijn twee soorten De Mantelzorg Cadeaukaart te verkrijgen;
– De breed te besteden De Mantelzorg Cadeaukaart: De Consument koopt door middel van deze Mantelzorg Cadeaukaart een in de toekomst te gebruiken tegoed bij een of meerdere Lokale Helden (Acceptant) naar keuze. Deze keuze zal de Consument zelf maken tijdens het lokaal winkelen of consumeren.  

– De Mantelzorg Cadeaukaart specifiek voor één Lokale Held: De Consument koopt door middel van deze specifieke De Mantelzorg Cadeaukaart een in de toekomst te gebruiken tegoed bij één Lokale Held (Acceptant). Deze keuze voor de Lokale Held (Acceptant) zal de Consument maken tijdens het bestellen op www.mantelzorgcadeaukaart.nl.nl en is duidelijk zichtbaar op de digitale Mantelzorg Cadeaukaart. Deze Mantelzorg Cadeaukaart is na aankoop niet te gebruiken bij andere Lokale Helden (Acceptanten).
2.2 De Mantelzorg Cadeaukaart is in digitale vorm voorzien van een unieke code en kan verzilverd worden bij de aangesloten Lokale Helden (Acceptanten).

De Mantelzorg Cadeaukaart geeft het recht op het besteden van het tegoed bij de Acceptanten voor een besteding naar eigen keuze. De Mantelzorg Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd bij de verschillende Lokale Helden (Acceptanten) en/of de Mantelzorg Cadeaukaart is eenmalig te besteden.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de volledige waarde van Mantelzorg Cadeaukaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en GooischePas en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.
2.4 De Mantelzorg Cadeaukaart is niet verhandelbaar. De Mantelzorg Cadeaukaart kan wel cadeau worden gegeven aan een ander. De Consument kan deze keuze duidelijk maken bij het bestellen op www.mantelzorgcadeaukaart.nl

Artikel 3 – Geldigheid van Mantelzorg Cadeaukaart

3.1 De lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop twee jaar geldig. Na het verlopen van deze geldingstermijn is de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart niet meer te verzilveren. Mantelzorg Cadeaukaart behoudt zich het recht om voor het verlopen van Mantelzorg Cadeaukaart deze te blokkeren.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De Consument is vrij om de waarde van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart is ten alle tijden in euro’s. Het is aan de Lokale Held, de lokale ondernemer (Acceptant) om de bezitter van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart te verrassen met eventueel iets extra’s, maar geen verplichting. Op de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart is geen btw van toepassing.
4.2 De lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart kan in één keer worden verzilverd of in delen. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.
4.3 De lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart neemt geen lokale cadeaukaarten / Mantelzorg Cadeaukaart retour.

4.4 Consument kan gebruikmaken van herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart kan de Consument de aankoop terugdraaien en krijgt de Consument het aankoopbedrag minus transactiekosten retour. 

4.5 Indien na aankoop van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart de lokale ondernemer (Acceptant) failliet gaat waar de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart specifiek voor is gekocht, dan komt de waarde van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart in het geheel te vervallen en heeft Consument geen recht op teruggave van dit geld.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart.
5.2 Mantelzorg Cadeaukaart is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Mantelzorg Cadeaukaart is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.
6.2 Mantelzorg Cadeaukaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.
6.3 Mantelzorg Cadeaukaart verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
6.4 Mantelzorg Cadeaukaart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.
6.5 Mantelzorg Cadeaukaart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Mantelzorg Cadeaukaart.
6.6 Mantelzorg Cadeaukaart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.
6.7 Mantelzorg Cadeaukaart is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.
6.8 Mantelzorg Cadeaukaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart.
6.9 Mantelzorg Cadeaukaart is niet aansprakelijk voor faillissementen van Acceptanten. Indien er sprake is van een faillissement bij een Acceptant waar een door de Consument specifieke lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart voor is gekocht, komt de waarde van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart te vervallen en heeft de Consument geen recht op teruggave van geld.

Artikel 7 – Fraude

7.1 Ingeval van bedrog oplichting valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft Mantelzorg Cadeaukaart het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van Mantelzorg Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Mantelzorg Cadeaukaart blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft Mantelzorg Cadeaukaart het recht om de uitvoering van de lokale cadeaukaart / Mantelzorg Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Mantelzorg Cadeaukaart blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over Mantelzorg Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Mantelzorg Cadeaukaart. Dit kan via of telefonisch via 088 – 538 7093(bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur)

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Mantelzorg Cadeaukaart mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Mantelzorg Cadeaukaart.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 Mantelzorg Cadeaukaart behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.